Adolescents i joves, compromeses amb el feminisme i els drets LGBTI

Des de fa quatre anys, la Regidoria de Feminismes i LGTBI ha impulsat diverses polítiques per promoure el compromís polític amb els feminismes i els drets LGTBI. El protagonisme de joves i adolescents en la lluita contra les violències que emanen del sistema cis-heteropatriarcal és indiscutible veient el seguiment de totes les mobilitzacions en aquests àmbits. Per això, cal reconèixer el paper i el lideratge jove en la construcció d’una ciutat i una societat on viure lliurement. Per això apostem per:

  • Combatre la discriminació que pateix el col·lectiu LGBTI: promocionar els recursos i serveis que s’ofereixen des de l’Oficina per la No Discriminació i el centre LGBTI entre les i els joves de la ciutat, fent difusió dels serveis d’acompanyament, formació, etc. en equipaments juvenils i altres espais concorreguts per gent jove i destinats a l’oci juvenil.
  • Garantir el suport i l’acompanyament a persones joves LGTBI en situació de vulnerabilitat: facilitar suport a les persones joves i adolescents LGTBI que hagin estat expulsades de les seves llars o bé hagin marxat voluntàriament per causa de situacions de maltractament i de pressió psicològica. Així mateix, s’han d’afavorir espais de relació i interrelació entre adolescents i joves LGTBI en el marc dels casals i espais joves i la promoció de l’Oficina per la No Discriminació i el Centre de Recursos LGTBI.
  • Impulsar els projectes feministes joves i la participació de les dones, i donar-hi suport: fomentar la participació de col·lectius juvenils feministes i visibilitzar els projectes juvenils feministes oferint suport perquè les associacions juvenils de la ciutat desenvolupin plans de feminització que apel·lin a la participació de les dones joves des d’una perspectiva multicultural i inclusiva.
  • Donar protagonisme a la gent jove en la construcció d’una ciutat feminista: aprofundir en la sensibilització destinada a joves per erradicar les violències masclistes en tots els àmbits en el marc de la campanya #BCNantimasclista; impulsar programes d’educació afectiva per fomentar la construcció de relacions basades en la llibertat, el respecte i les cures; impulsar accions per visibilitzar el paper de les dones a la ciutat al llarg de la història per identificar i difondre referents.
Eix
Justa
Tema
Joventut
Feminismes i LGTBI