Afavorir l’autonomia personal i vida independent de les persones

Les persones dependents necessiten suports continus per realitzar les tasques bàsiques de la vida diària. A Barcelona, l’any 2018 unes 50.000 persones a la ciutat tenen reconegut un grau de dependència, segons la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència. D’aquestes, 41.000 (el 82%) tenen 65 anys o més.

Durant aquesta legislatura s’han fet molts esforços pressupostaris per desenvolupar una atenció de qualitat i per promoure l’autonomia personal de les persones que resten a la seva llar. En són una mostra l’increment de persones que usen el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), actualment 23.811 (el 72% són dones) i el pressupost que s’hi destina, al 2018 ha estat de 83 milions d’euros mentre que al 2015 va ser 53 milions d’euros. Cal destacar també els 11 milions d’euros dedicats a la teleassistència. Però, a més dels esforços pressupostaris, també s’han engegat canvis de model, com el de superilles socials o el disseny del nou model de dependència (SADEP).

Per això ens comprometem a:

  • Desenvolupar l’atenció integral i personalitzada a les persones en situació de dependència amb una diagnosi i accions transversals sobre l’habitatge, la millora de l’accés a ajuts i prestacions i el desenvolupament de les seves xarxes comunitàries.
  • Implantar el nou model de dependència a escala de tota la ciutat, amb 4 equipaments especialitzats que permetran una atenció centrada en la persona i integralitat en l’atenció, en cogestió amb les persones cuidadores no professionals i les professionals dels serveis de salut.
  • Ampliar el programa d’assistència personal a les persones amb dependència i fer-lo l’eix central del suport a la vida autònoma.
  • Treballar des del Consorci per un model més flexible d’atenció a la dependència centrat en la persona i prioritzant la permanència a la seva llar i desenvolupant nous models d’equipaments residencials i de cura especialitzada imbricats en el funcionament de les superilles socials.
  • Exigir que la Generalitat es doti del pressupost suficient per complir les obligacions derivades de la Llei de dependència.
Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Diversitat Funcional
Cura al llarg de la vida