Afavorir l’electrificació de la flota de vehicles motoritzats privats

Ens trobem en un moment en què els principals problemes tècnics per a l’electrificació de la flota han estat resolts o estan en camí de resoldre’s. Una flota més electrificada a la ciutat suposaria menys contaminació i menys soroll i seria, a més, una peça imprescindible per a la transició energètica prevista. Si bé les competències municipals per promoure l’electrificació són limitades, cal contribuir-hi en la mesura del possible, potenciant determinats elements de l’actual estratègia de mobilitat elèctrica. En aquesta fitxa es detallen aquelles actuacions vinculades a promoure l’electrificació de la flota de vehicles motoritzats privats per a ús no professional, i són complementàries a les accions del projecte LIVE.

 

  • Instal·lar en aquest mandat punts de càrrega elèctrica a tots els punts d’aparcament de l’administració pública i ens associats, i a tots els punts d’aparcament subterranis públics.
  • Modificar la normativa urbanística (MPGM) per fixar llindars mínims de places d’aparcament electrificades superiors a l’establert a les “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”.
  • Definir a l’any 2019 un pla per afavorir les instal·lacions de càrrega als aparcaments comunitaris privats que sigui complementari als suports ja existents i començar a implantar-lo a partir del 2020.
  • Afavorir les instal·lacions de càrrega ràpida o semiràpida en espais privats d’alt volum de presència pública, mitjançant la revisió normativa i la incentivació a través dels impostos com l’IBI, igual que s’està fent amb la instal·lació d’energia renovable.
  • Implantar un sistema d’informació multicanal de la situació de disponibilitat dels punts de càrrega a la ciutat.
Eix
Habitable
Tema
Ecologia
Mobilitat