Ampliar el parc d’habitatge públic amb 1.500 habitatges anuals, per arribar a cada barri i a més gent, a través de les compres i de la construcció.

Durant el mandat 2015-2019, el Govern de Barcelona en Comú ha fet que el ritme de promoció d’habitatge nou per part de l’Ajuntament passés d’iniciar anualment menys de 300 habitatges a més de 1.000. En concret, s’han iniciat 72 promocions d’habitatge públic, més de 4.600 pisos, els quals comporten una inversió municipal de més de 500 milions d’euros i que estaran enllestits durant els propers anys. També s’han adquirit gairebé 900 pisos per incrementar el parc públic de lloguer.

La promoció pública s’ha combinat amb altres fórmules, com la creació de l’Operador Metropolità de Lloguer (Habitatge Metròpoli Barcelona), una empresa mixta metropolitana que construirà i gestionarà habitatge de lloguer, l’impuls del cohabitatge cooperatiu en cessió d’ús, o l’habitatge cooperatiu en dret de superfície. En tots els casos, el sòl cedit no deixa mai de ser públic. Finalment, s’ha aprovat la modificació urbanística que obliga a destinar un 30% del sostre de les noves promocions i les grans rehabilitacions a habitatge protegit.

Per al proper mandat ens proposem:

  • Incrementar les promocions d’habitatge públic  .
  • Dur a terme una política intensiva de compra d’habitatge, amb recursos i equip propi i amb col·laboracions amb el Tercer Sector per adquirir habitatge  per tanteig i retracte, amb un protocol de priorització d’ofertes amb criteris territorials.
  • Comprar HPO provinents de la MPGM del 30%: Reserva de partida pressupostària per adquirir paquets d’habitatges protegits que es creïn a partir de l’aplicació de la MPGM del 30%, amb prioritat als barris amb menor percentatge d’habitatge assequible. Seran habitatges amb un preu inferior al del mercat, distribuïts per tot el territori i nous o reformats, és a dir, amb bones condicions d’habitabilitat i accessibilitat. Municipalitzar-los evitarà que passin al mercat lliure al cap d’uns anys.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge