Apostar per l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

L’aposta decidida pel cohabitatge durant l’anterior mandat ha aconseguit posar en marxa sis projectes de cohabitatge cooperatiu en cessió d’ús amb més de cent pisos. De tots aquests, dos són ja una realitat que serveix d’exemple per a aquells que tot just s’estan començant a posar en marxa.

Aquestes iniciatives han fet de Barcelona la ciutat més activa en un nou model d’habitatge cooperatiu propi, on s’afavoreix la capacitat d’autoorganització de col·lectius arrelats al territori, amb projectes de convivència reals i amb criteris de construcció ecològica i lligats a la defensa del dret a l’habitatge, i on el sòl no deixa mai de ser públic.

L’atractiu del model ha fet que apareguin arreu de la ciutat col·lectius interessats. Per donar-hi resposta, posarem nous solars municipals a disposició, amb l’objectiu d’estendre el model a tots els districtes de la ciutat. En concret, durant el proper mandat continuarem impulsant el cohabitatge, en especial per a persones grans, la qual cosa permetrà generar un model intermedi entre l’habitatge aïllat i els habitatges amb serveis per a gent gran, i facilitarà l’apoderament i l’envelliment actiu. També explorarem noves fórmules que van més enllà del cohabitatge com els “Community Land Trust”, on la propietat del sòl es comparteix entre administració pública, cooperatives i/o entitats socials i els mateixos cooperativistes. Aquestes fórmules existeixen a països com ara Bèlgica i els Estats Units, i l’aliança entre els tres agents permet l’adquisició de solars i l’impuls posterior d’habitatge cooperatiu en zones centrals de la ciutat.

  • Impulsar el cooperativisme en cessió d’ús, cohabitatge. Cessions de sòls i edificis municipals a cooperatives de propietat compartida i autogestió democràtica. Extensió del model d’Espai de Convivència de Gent Gran al conjunt de districtes. Impuls del model de “Community Land Trust”.
  • Masoveria urbana: aquest model d’accés a l’habitatge preveu la cessió d’edificis i/o habitatges que necessiten rehabilitació a persones que es vulguin fer càrrec de les obres. Impulsarem aquest model, tant en acords entre persones propietàries i masovers per a la rehabilitació d’habitatges particulars, com a partir de la seva aplicació en la rehabilitació d’habitatges i edificis públics, que necessiten una posada a punt després de molts anys d’ús o que han estat adquirits i necessiten una rehabilitació abans de ser usats.
  • Reclamar a altres administracions cessions de sòls i immobles a cooperativistes.
Eix
Valenta
Tema
Habitatge