Apropar els serveis d'ocupació al territori i a les necessitats de les persones

Des de l’arribada al govern de la ciutat, Barcelona en Comú ha situat la lluita contra l’atur i la precarietat laboral al centre de les polítiques de Barcelona Activa. Malgrat que una part important dels instruments, principalment legals i de recursos per millorar l’ocupació, es troben en mans d’altres administracions, s’ha explorat i explotat totes les vies possibles per incidir en aquest aspecte des de les polítiques locals d’ocupació. S’han incrementat els serveis, els projectes i els programes ocupacionals, especialment per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i/o precarietat laboral. Cal continuar posant l’ocupació al centre de les polítiques amb la implementació efectiva del decret de clàusules socials, articulant mecanismes que n’assegurin el compliment; incentivar fórmules per reduir la contractació temporal, començant per l’administració pública; i augmentar la dotació pressupostària de Barcelona Activa perquè lideri les polítiques d’ocupació de la ciutat, fent efectiu el consorci amb el SOC i de la mà de centenars d’operadors, amb la vista posada a establir un acord de foment del treball en clau metropolitana (Nova Estratègia per l’Ocupació 2020-2025, d’abast metropolità.

La ciutat és diversa en els seus barris i desigual, i s’han d’ajustar les propostes d’intervenció a les necessitats de les persones i les empreses a cada territori. En el present mandat, s’ha posat en marxa per primer cop una estratègia i programes de dinamització econòmica a escala de districte que cal fer arribar a tota la ciutat.

Per fer front a aquesta realitat, proposem:

  • Nou model de serveis integrals d’ocupació a districtes.
  • Impuls dels consells sectorials d’ocupació i economia a tots els districtes per tal de fer un diagnòstic exhaustiu dels perfils de les persones sense feina i de les seves competències, així com de les vacants actuals i futures de les empreses del districte, especialment les pimes.
  • En línia amb les resolucions del Consell Rector de l’Estratègia per l’Ocupació 2016-2020, es planteja mantenir l’esforç pressupostari per part de l’Ajuntament i més participació en els recursos que el SOC destina a polítiques d’ocupació a la ciutat.
Eix
Innovadora
Tema
Treball