Apropar la transparència als ciutadans i ciutadanes

Els avenços en transparència, incloent-hi la mateixa llei de transparència, s’han de complementar amb una decidida vocació de “parets de vidre”. Aquests quatre darrers anys s’hi ha treballat, creant múltiples mecanismes des de la institució; però cal consolidar-los i promoure el seu coneixement entre el personal municipal i el conjunt de la ciutadania:

  • Continuar amb la formació obligatòria als càrrecs directius i al personal de l’Ajuntament sobre el codi de conducta perquè puguin identificar clarament els conflictes d’interessos i coneguin els diferents mecanismes de transparència.
  • Promoure que els principals serveis i inversions de la ciutat puguin ser sotmesos a sistemes d’avaluació externs i independents.
  • Consolidar el servei de la bústia ètica i de bon govern reforçant els recursos destinats a la lluita contra les males pràctiques i la corrupció per tal de poder atendre el conjunt de peticions amb el màxim de rapidesa i eficàcia possible.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern