Avançar cap a la Vida Independent, l’Autonomia Personal i la participació plena en la vida de la ciutat

En aquest mandat hem fet nostra la filosofia de vida independent i hem impulsat polítiques per afavorir-la, principalment amb el nou model d’assistent personal, que ha passat de ser un programa pilot a un servei d’atenció a l’autonomia personal, que ha incrementat un 63% el pressupost.

Es tracta de superar les perspectives de caire assistencial, tecnocràtic i paternalista, i apostar fort per un model de polítiques que facin possible l’autonomia i la vida independent a les persones amb diversitat funcional, de manera que puguin desenvolupar de forma plena els seus projectes vitals i col·lectius. En aquest sentit, ha estat clau l’impuls a la participació, s’han obert 4 grups nous en el context de l’Acord ciutadà. Continuarem treballant per:

  • Destinar el 5% de les promocions d’habitatge públic als projectes d’autonomia personal i vida independent i incrementar la col·laboració amb la Borsa d’Habitatge. Apostar per la desinstitucionalització de les persones amb diversitat funcional, amb programes per la vida independent, incrementant el servei d’assistent personal i vetllant per la qualitat de les condicions de treball del sector.
  • Complementar amb professionals especialitzats en diferents perfils d’atenció el suport educatiu a les escoles bressol municipals i continuar treballant per garantir l’accés de les persones amb necessitats educatives especials als diferents itineraris formatius.
  • Doblar la partida destinada al suport i als programes de respir de les famílies cuidadores.
  • Garantir la participació efectiva de les persones amb diversitat funcional. Garantir l’exercici efectiu del dret a vot de les persones amb discapacitat a les eleccions municipals mitjançant els mecanismes i eines necessàries, tant en l’àmbit d’accessibilitat física com comunicativa. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per fer realitat el dret a vot de les persones amb discapacitat visual en les eleccions municipals.
  • Implementar el model de CDIAP “Creixem”. Millorar els espais, augmentar els equips professionals, augmentar les hores d’atenció a la petita infància.
  • Garantir l’accessibilitat universal als serveis i equipaments municipals culturals. Promoure l’oci inclusiu i del temps lliure, tant pel que fa al gaudi com a la participació.
  • Crear un equip específic dins el circuit d’atenció a la dona per millorar la detecció i atenció a les agressions i maltractaments a dones amb diversitat funcional. Obrir una nova línia de treball entorn del dret a la sexualitat i assistència sexual.
Eix
Justa
Tema
Diversitat Funcional
Participació i Transparència
Acció Comunitària