Avançar cap a uns serveis socials bàsics propers, centrats en les persones i d’orientació comunitària

L’impuls als serveis socials bàsics a la ciutat ha estat un dels eixos centrals del darrer mandat. S’han incrementat els recursos professionals el 34%, s’ha desenvolupat el procés participatiu de redefinició i millora, l’IMPULSEM, on s’ha fet una diagnosi de l’estat dels serveis socials a la ciutat i s’han generat diversos projectes de millora com el VINE (atenció grupal en 1a. visita) que ha permès desestigmatitzar l’atenció i reduir les llistes d’espera. També hem obert la Nova Oficina de Prestacions.

El sistema de serveis socials té molts reptes que necessiten un nou model d’atenció on es redefineixin les prestacions i serveis accessibles per a la ciutadania, es redefineixin les pràctiques d’intervenció social, es repensin els models organitzatius i s’augmenti la intervenció des de la perspectiva comunitària. Per tot plegat, cal continuar avançant en:

  • Prioritzar la inversió en serveis socials. Desenvolupar un nou model de centre integral de serveis socials que agrupi diferents superilles socials i que sigui la referència dels serveis i l’atenció.
  • Constituir per a cada superilla social un consell de govern amb la participació de tots els agents públics i comunitaris implicats.
  • Assegurar l’accessibilitat als centres integrals de serveis socials millorant l’horari d’atenció.
  • Reforçar l’atenció integral des dels serveis socials amb salut, educació, ocupació, habitatge. Treballar per un model de desenvolupament professional als centres de serveis socials amb reconeixement social i que faciliti la seva relació amb la comunitat.
  • Potenciar la participació activa de les persones usuàries dels serveis socials en la definició i seguiment del seu propi pla de treball i promovent la seva vinculació amb les xarxes formals i informals de l’entorn. Introduir la perspectiva comunitària en els diferents nivells d’atenció (individual-familiar, grupal i comunitària)
  • Continuar reivindicant una implicació més gran de totes les administracions amb competències en els serveis socials municipals.
Eix
Justa
Tema
Drets Socials
Acció Comunitària
Participació i Transparència