Definir un nou sistema d’atenció per a persones amb necessitats més grans de cures, gestionant des de la ciutat tots els serveis i implementant l’atenció sociosanitària

L’envelliment de la població juntament amb l’augment de l’esperança de vida comportarà una necessitat més gran de cures. Per aquest motiu, cal preparar-se i articular els serveis d’atenció integral, entenent que han de donar respostes des de la continuïtat en els suports. Un dels grans dèficits de la ciutat se situa en les residències per a persones grans. Es calcula que, segons la planificació de la Generalitat, no s’han fet 2.780 places que estaven programades, mentre que hi ha unes 6.000 persones en la llista d’espera d’una residència que es troben a la seva llar. A banda, de ser la ciutat amb la ràtio més baixa en acolliment residencial, la fragmentació del sistema entre 3 administracions dificulta la gestió i no garanteix la transparència necessària. Barcelona a més, per les seves característiques, requereix una planificació pròpia des de la proximitat.

Per fer front a la situació exposada, cal augmentar la inversió i dotar la ciutat d’una visió estratègica unificada que superi l’actual fragmentació entre les diferents administracions. Per això, volem:

  • Reclamar a la Generalitat de Catalunya, que compleixi el conveni signat al 2005 i construeixi les 6 residències per a gent gran públiques que manquen de les 10 compromeses. Si no es veu en condicions de fer-les, en compliment del que preveu a la Carta municipal de Barcelona, que es produeixi el traspàs de totes les competències a l'Ajuntament, pel que fa a equipaments, personal i serveis adreçats a la gent gran i de la seva dotació pressupostària.
  • Impulsar la integració del conjunt de serveis i recursos de cura per a les persones grans i autonomia personal en una única entitat de gestió integral.
  • Fer front al dèficit de places públiques residencials i altres recursos i serveis per a persones grans acordant amb la Generalitat de Catalunya un pla d’inversió suficient que reverteixi la situació.
  • Impulsar un acord amb la Generalitat per un pla estratègic d’atenció integrada social i sanitària, que defineixi un model a posar a prova en territoris concrets on els serveis de cura dels dos sistemes s’integrin funcionalment i pressupostàriament.
  • Millorar la qualitat de les residències públiques.
  • Revisar el model de gestió externalitzada de les residències de gent gran i centres de dia i reforçar el control públic en la prestació dels serveis i la gestió dels equipaments.
  • Impulsar nou models d’atenció de llars amb suports (nova modalitat de pisos compartits assistits).
  • Reclamar a l’Estat l’assignació directa dels recursos per a aquests conceptes.
Eix
Justa
Tema
Gent Gran
Diversitat Funcional
Cura al llarg de la vida