Desenvolupar un nou planejament general per al districte

La successió de diferents planejaments específics de cada barri en els últims anys ha provocat diferències de criteris i aprofitaments urbanístics. Per això plantegem la revisió dels plans urbanístics actuals de Ciutat Vella amb l'objectiu d'executar, si s'escau, un nou marc urbanístic que unifiqui i doti de sentit el planejament general del districte.

• Revisar el planejament actual.
• Si s'escau, modificar el Pla General Metropolità per definir un nou marc urbanístic.
• Dur a terme processos participatius d'acord amb el planejament.

Eix
Habitable
Tema
Urbanisme i Espai Urbà
Districte/s
Ciutat Vella