Dur a terme un programa per protegir persones amb contractes de lloguer de renda antiga

Els habitatges de renda antiga es consideren de lloguer assequible, però solen estar vinculats a gent gran i aquest mode de tinença es va perdent progressivament. A més, per la seva condició de gent gran són vulnerables als atacs d'especuladors. Per això és necessari conèixer el nombre i la localització d'aquests contractes per poder desenvolupar polítiques públiques de protecció d'aquest model de tinença.

  • Prova pilot a Ciutat vella de mapeig dels edificis amb rendes antigues.
  • Dur a terme una campanya informativa incidint especialment en les persones grans i en concret les dones grans.
  • Informar i actuar en l'àmbit institucional i polític.
     
Eix
Habitable
Tema
Habitatge
Drets Socials
Gent Gran
Districte/s
Ciutat Vella
Barri/s
El Raval
El Gòtic
La Barceloneta
Sant Pere - Santa Caterina - la Ribera