Enfortir el concepte de servei públic en la gestió de la xarxa d'equipaments

Cal articular un nou model de gestió harmònic de totes les instal·lacions esportives municipals que actuï com a node de serveis municipals, esportius i de salut de manera indissociable per a tots els col·lectius. 

  • Canviar progressivament el model de gestió dels equipaments esportius municipals, assumint el control públic i el lideratge municipal i els contractes de serveis o la gestió directa en aquelles instal·lacions subvencionades més del 50%. En les concessions existents, més control públic en la governança periòdica dels equipaments.
  • Enfortir el concepte de servei públic de les instal·lacions implementant i desenvolupant criteris municipals d’eficàcia i eficiència, tant a la planificació, programació d’activitats i viabilitat econòmica, seguiment i control d’objectius, així com en el manteniment normatiu, preventiu i correctiu incorporant noves energies i processos de millora de la sostenibilitat. Incorporar la figura de director/responsable municipal per coordinar grups de CEM.
  • Exigir el compliment dels compromisos d’inversió i manteniment i no allargar els anys de concessió en funció de les inversions pendents. Incrementar en els plecs de condicions la valoració i ponderació de les entitats i clubs sense ànim de lucre arrelades al districte.
  • Establir un pla de renovació de la gespa artificial dels prop de 50 camps de futbol i rugbi i elaboració d’un pla de manteniment, adequació i millora (PMAM) de totes i cadascuna de les IEM que permetin ambdós planificar les inversions dels anys futurs.
  • Fer de cada CEM un node de serveis municipal, on la ciutadania pot obtenir informació de les possibilitats de pràctica esportiva en el seu entorn, més enllà de l’oferta pròpia del centre.
  • Mantenir i ampliar les tarifacions específiques als CEM i unificar les quotes a tota la ciutat en funció de criteris de qualitat i carta de serveis. Desenvolupar i implementar un sistema de tarifació social basat en els ingressos i tenint en compte les necessitats i els drets específics d’usuaris amb discapacitat física i/o funcional.
Eix
Innovadora
Tema
Esports
Bon Govern