Estendre els processos de millora i transformació educativa perquè tots els centres de la ciutat ofereixin projectes de qualitat equivalents

Estem vivint temps de canvis i el sistema educatiu no queda ni pot quedar al marge. La ciutat de Barcelona té un gran bagatge pedagògic acumulat que, sumat a l’experiència de nombrosos centres que han apostat per la transformació pedagògica, és un capital que cal aprofitar. Cal potenciar la innovació, la recerca i la creativitat des de la pràctica reflexiva instaurada en els equips educatius dels centres i institucions de la ciutat.

Des del marc del Consorci d’Educació hem posat el marxa el programa “Eines pel Canvi”, que ha desenvolupat mentories de suport a 52 centres educatius públics de la ciutat; el programa “Xarxes pel Canvi”, a partir del conveni amb l’AM Rosa Sensat, Escola Nova 21 i l’ICE de la UAB; s’ha creat la convocatòria unificada de programes que faciliten l’accés dels centres, la transparència i l’equitat en la seva adjudicació. I hem impulsat programes STEM a la ciutat, en col·laboració de diferents àmbits municipals i del Consorci.

Per seguir impulsant processos de transformació educativa i definir un horitzó comú compartit proposem:

  • Promoure la coordinació i el treball en xarxa de l’etapa el 0-6, que facilitin el contacte i l’enriquiment entre els centres 0-3 i 3-6 per donar coherència a l’etapa educativa.
  • Promoure les coordinacions entre les diferents etapes educatives: infantil-primària, primària-secundària i planificar i establir les coordinacions pedagògiques entre els centres públics de primària i el seu institut de referència per donar coherència als itineraris pedagògics.
  • Facilitar la generació de projectes singulars de centre i donar-hi suport per tal de donar resposta a les necessitats de cada comunitat educativa, consolidant i ampliant el programa “Xarxes pel Canvi”, i augmentar les mentories acompanyant els centres en el marc del Consorci.
  • Crear espais d’aprenentatge compartit entre centres, i de totes les etapes educatives, amb projectes d’innovació pedagògica i formació intergeneracional, i experiències educatives d’aprenentatge i servei de dimensió comunitària en col·laboració amb les entitats i institucions de la ciutat.
  • Promoure programes de suport de qualitat i vetllar per un repartiment transparent i equilibrat dels recursos que té la ciutat.
Eix
Justa
Tema
Educació
Bon Govern