Impúls dels sectors culturals per garantir l’arrelament local, la projecció internacional i la sostenibilitat econòmica

Barcelona compta amb un teixit cultural ric i divers en el seu conjunt d’escales socioeconòmiques. Juntament amb el context institucional més reconegut i estable, la ciutat disposa d’un seguit d’espais independents i equipaments públics que representen una baula imprescindible per al conjunt de creadors i creadores que desenvolupen les seves carreres artístiques provinents d’escoles o espais de creació diversos (públics i privats). L’articulació i la connexió entre aquests nodes és un element clau. D’altra banda, cal que el capital artístic de la ciutat pugui visibilitzar-se en l’àmbit internacional. Cal generar espais per a l’intercanvi d’experiències, coproducció d’esdeveniments i accions, i alhora promoure les relacions culturals internacionals.

  • Impulsar i crear circuits culturals per afavorir la sostenibilitat, l’escalabilitat i la professionalització de diversos àmbits artístics econòmicament emergents i el vincle amb públics/participants de manera descentralitzada, participada i accessible. Per exemple, impulsar el Districte Cultural i vincular festivals i esdeveniments municipals (com el Grec, Dansa Metropolitana, les Festes de la Mercè o el BAM) amb aquests circuits.
  • Crear beques per al desenvolupament de projectes artístics emergents en col·laboració amb escoles d’ensenyaments artístics diversos (Institut del Teatre, ESMUC, Taller de Músics) i fàbriques de creació, i garantir la immersió dels becats en l’oferta pública mitjançant programes municipals.
  • Potenciar la internacionalització de la creació artística de la ciutat i les relacions culturals internacionals. Connectar circuits municipals, com el Districte Cultural, en una dimensió estatal i internacional per tal d’afavorir l’intercanvi i la internacionalització de projectes artístics desenvolupats des de Barcelona.
  • Crear un programa de mobilitat i residències per a creadors a Barcelona a diferents equipaments culturals i educatius de la ciutat, a fi d’impulsar la creació contemporània, enfortir el teixit cultural de Barcelona i les seves relacions internacionals, arribant a 100 llocs de residència al final del mandat.
  • Promoure i acompanyar les programacions de festivals i esdeveniments culturals que afavoreixen la cohesió del sector al qual pertanyen, l’articulació i l’impuls socioeconòmic del seu teixit local afavorint-ne el retorn social.
  • Donar suport a les campanyes de difusió i la presència a fires internacionals dels artistes de la ciutat en coordinació amb altres institucions i programes.

Desenvolupament de bones pràctiques laborals pel sector cultural i desenvolupament d’un pla de xoc contra la precarietat als diversos sectors culturals, amb la potenciació de plataformes pròpies del sector.

Eix
Innovadora
Tema
Cultura