Impulsar la salut comunitària

Impulsar la salut comunitària és treballar perquè els agents dels barris (serveis públics, entitats i veïnatge) s’impliquin de forma col·lectiva en accions i programes que permeten millorar els determinants de la salut i qualitat de vida que es poden mobilitzar des del mateix barri. Es tracta de donar paper en l’àmbit de la governança, al barri, molt proper a l’espai social de les persones, com a forma d’apoderar les persones, grups i comunitats, en la creació d’espais potenciadors de benestar i salut.

En els darrers 4 anys s’ha fet un fort impuls als projectes d’acció comunitària orientats a reduir les desigualtats en salut existents a la ciutat, i s’ha quasi doblat el nombre de barris que tenen implantat el programa “Barcelona salut als barris” (de 13 barris l’any 2014, als 25 actuals).

Els primers estudis d’avaluació fets a la ciutat mostren, a més, que és una manera efectiva de millorar la salut i reduir les desigualtats, tot i que cal ampliar l’avaluació d’impacte.

  • Donar continuïtat al programa “Barcelona salut als barris” en tots els barris en els quals està implantat (25), avaluar-ne l’impacte i introduir millores i avenços. Estabilitzar l’aportació pressupostària i l’equip tècnic que s’ha ampliat en aquest mandat.
  • Continuar impulsant l’actualització del Mapa d’Actius en Salut de Barcelona i el seu ús des de l’atenció primària com a eina de prescripció i recomanació d’activitats socials.
  • Estendre a la resta de la ciutat programes per a gent gran que han demostrat ser efectius contra la solitud i l’aïllament, com són el programa “Baixem al carrer” o les “Escoles de salut”, orientats en aquests casos a persones que presenten vulnerabilitats socials, tot i viure en barris més benestants.
  • Ampliar el paper dels infants i les famílies en els programes comunitaris. Estendre les experiències de participació dels infants i joves en les fases de diagnòstic de salut comunitària, a altres barris, així com al disseny i execució dels programes. Estendre els programes comunitaris de millora de les competències familiars en la criança, com a factor protector per a la salut i benestar tant dels infants com del conjunt del grup familiar.
Eix
Justa
Tema
Salut
Acció Comunitària