Impulsar l'esport inclusiu i afrontar els desequilibris de gènere en l'esport

Cal garantir que la diversitat funcional no sigui una barrera per la pràctica esportiva evitant el greuge comparatiu. Per aquest motiu cal:

  • Desenvolupar un pla de xoc d’accessibilitat en els CEM existents i consolidar la tarifació específica per a persones amb diversitat funcional. Implementar l’oferta d’activitats individuals i grupals inclusives en els CEM (crossfit, karate, el·líptiques, etc.).
  • Potenciar la figura de l’auxiliar de vestuari per al foment de l’activitat física amb persones amb diversitat funcional.

De la mateixa manera, cal donar suport als programes de discriminació positiva existents per tal d’eliminar estereotips i barreres de caràcter social, cultural, de gènere, econòmiques i estructurals, i mantenir la tendència creixent de participació de noies i dones i arribar a la paritat efectiva. Per això, proposem:

  • Fomentar la incorporació de les dones en els equips tècnics i directius de l’esport i en la formació inicial, ja que s’està produint una tendència de desaparició progressiva de les dones.
  • Desenvolupar un programa de formació sobre perspectiva de gènere dels col·lectius professionals de l’activitat. Aplicar la visió de gènere en el disseny i la gestió dels equipaments nous o rehabilitació dels existents, com ara el que està previst a la Model.
  • Impulsar la visibilització, el suport i el respecte a col·lectius LGTBI.
  • Establir estàndards de qualitat obligatoris en les instal·lacions esportives perquè siguin entorns protectors.
  • Desenvolupar una campanya dirigida a clubs, entitats, centres escolars, federacions, AMPA i en general professionals vinculats a l’esport oferint informació i/o assessorament i una guia de nova creació per prevenir situacions d’assetjament i abús sexual amb pautes i protocols.
Eix
Innovadora
Tema
Esports
Feminismes i LGTBI