Iniciar noves dinàmiques de treball amb les universitats

Al nostre districte no només és el districte amb més nombre d'escoles per metre quadrat, sinó també d'universitats, encara que totes són privades. Es fa necessari establir-hi un diàleg i veure com podem ordenar i crear encara més ponts en tota la tasca que fan i de retorn social i cultural cap al districte. Com se les pot ajudar per crear més i millors col·laboracions en la línia dels dictàmens del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), com podem obrir les universitats i crear sinergies amb els equipaments, entitats i associacions del districte i com les vinculem en la diferent acció comunitària que s'engegui. I com participem de la seva activitat i consolidem o millorem línies ja iniciades, com vinculem els estudiants amb el districte. Sense oblidar com podem establir mecanismes per ser partícips de la seva recerca i innovació. I, també, com tenim en compte i planifiquem les seves necessitats d'infraestructures, de mobilitat i d’ús de l’espai públic, etc.
• Impulsar la creació d'una taula de treball amb les universitats i escoles universitàries adscrites del districte.
• Definir un pla de treball per potenciar el seu retorn científic, social i cultural cap al districte.

Eix
Innovadora
Tema
Participació i Transparència
Economia
Treball
Districte/s
Sarrià-Sant Gervasi