Innovar en la gestió pressupostària i financera municipal

Els canvis ja introduïts en el mandat 2015-2019 suposen una oportunitat per incorporar instruments innovadors i nous criteris socioambientals en la gestió pressupostària i financera.

Cal buscar solucions innovadores per millorar el desenvolupament econòmic local, que generi transparència en el sector financer, seguint el model de les banques públiques d’altres països

Per seguir en aquesta línia proposem:

  • Emetre bons minoristes per al finançament d’actuacions municipals i que serveixin alhora d’elements dinamitzadors de la societat cap a les iniciatives del bé comú.
  • Mantenir la reducció del pes de la banca tradicional en l’endeutament municipal en benefici de la banca ètica i la banca pública.
  • Generar nous mecanismes per donar suport econòmic al sector de les petites i mitjanes empreses
  • Promoure un canvi de la Llei especial de Barcelona que permeti la creació d’un instrument financer, gestionat segons els criteris de la banca ètica.
  • Fer pressupost amb perspectiva de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en línia amb la metodologia del pressupost amb criteris de gènere iniciat per primera vegada durant el mandat, i també amb enfocament de gènere.
  • Aplicar el model d’impacte pressupostari de les inversions.
  • Fer una gestió integrada de la tresoreria corporativa municipal (cash pooling).
Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Economia