Innovar en polítiques socials

Els darrers 4 anys han estat centrats en la voluntat d’innovar i dissenyar polítiques socials fonamentades en l’evidència. Barcelona ha estat la primera administració local a l’Estat a incorporar un disseny experimental per a la definició de la seva política futura de garantia d’ingressos. La principal iniciativa ha estat el projecte “B-Mincome”, que permet avaluar com afecta la ciutadania una ajuda econòmica amb diferents condicions per mantenir-la.

També s’ha incorporat en el disseny de les polítiques l’anàlisi continuada d’un gran nombre de dades econòmiques i socials i la seva representació espacial. I finalment s’han incorporat eines digitals, com el simulador d’ajudes socials, que permeten l’autogestió i autodeterminació de la ciutadania en la seva relació amb els serveis públics, que dota el sistema de més transparència. Aprofundirem en el camí dels darrers 4 anys amb els objectius següents:

  • Ampliar els projectes experimentals que permetin avaluar la idoneïtat de les polítiques socials.
  • Realitzar un programa continuat de gestió del coneixement i avaluació de la intervenció social per generar evidències per al disseny de les polítiques socials.
  • Reforçar la incorporació del Big data a l’anàlisi de les condicions econòmiques i socials de la ciutat amb l’objectiu de tenir coneixement de què “està passant” a la ciutat de Barcelona, en els àmbits agregat i individual, imprescindibles per detectar pobresa invisible.
  • Incorporar la intel·ligència col·lectiva per millorar la feina dels professionals, eina que ens ha de permetre agilitar el procés de demandes i respostes als centres de serveis socials.
Eix
Justa
Tema
Drets Socials
Acció Comunitària
Participació i Transparència