La ciutat policèntrica i descentralitzada: apropant la política als barris

Les diferents “Barcelones” que formen la ciutat a partir de les diferents realitats dels districtes i els seus barris són un valor a fomentar, alhora que treballem per reduir les desigualtats socioeconòmiques que afecten la qualitat de vida.

Volem aproximar la política a les persones, ampliant els canals i facilitant oportunitats i recursos, perquè la participació ciutadana no depengui només de la voluntat del govern. Els òrgans de decisió i de debat han d’estar a un nivell de proximitat reconeguts per la ciutadania; en aquest sentit, el barri i el districte són un nivell necessari per a aquesta proximitat.

  • Fer efectiva l’elecció directa de consellers/conselleres de districte i desenvolupar “l’estatut del conseller/a” amb l’objectiu de reforçar la legitimació democràtica dels consells de districte.
  • Descentralització als districtes, aprofundint en la concreció dels principals recursos i funcions a descentralitzar, millora de la coordinació, col·laboració i implementació de serveis entre les àrees centrals i els districtes, i donar més capacitat de decisió política als territoris, tot preservant la unitat de govern.
  • Millorar l’arquitectura i el funcionament dels canals de participació als districtes i barris, dotant-los dels recursos necessaris i millorant la relació amb els seus homònims de ciutat.
  • Posar especial èmfasi en la participació des dels barris, reforçant els espais i canals específics des del territori.
  • Promoure noves centralitats amb activitats i instal·lacions de ciutat als diferents districtes i barris.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
Bon Govern