Millorar el finançament del transport públic, impulsant la fiscalitat sobre el vehicle privat

Barcelona i, de fet, totes les ciutats de l’Estat espanyol tenen un problema de finançament del seu transport públic: a diferència de la resta de països de la Unió Europa, Espanya no disposa d’una llei de finançament del transport públic i, per tant, no hi ha una aportació mínima, assegurada per llei, que vagi destinada al finançament del transport públic, sinó que queda pendent de la discrecionalitat del govern de torn a l’hora d’introduir la partida als pressupostos. Resultat: el govern del PP de l’any 2011 va disminuir a la meitat, de 200 a 100M d’euros, la seva aportació en aquest sistema. També per part de la Generalitat existeix una llei aprovada, però falta desplegar-ne els instruments.

En aquest context, resulta imprescindible la llei per part de l’Estat, el desplegament dels seus instruments per la Generalitat i desenvolupar els instruments que actualment tenim a disposició en l’àmbit municipal per millorar-ne el finançament, com per exemple eines fiscals que gravin els modes privats de mobilitat per les seves externalitats sobre el medi ambient i la salut de les persones. És necessari compensar sensiblement el balanç dels impactes i de despesa que tenen el transport públic i el privat, perquè existeix també un finançament públic avui poc conegut per part de les administracions en forma de carreteres i zones d’aparcament gratuït.

  • Promoure el desplegament de la Llei de finançament del transport públic de la Generalitat i l’elaboració de la Llei estatal de finançament del transport públic.
  • Ordenar i regular tot l’aparcament en superfície de la ciutat de Barcelona, estendre les àrees verdes i blaves, generar més zones de càrrega i descàrrega, més aparcament per a moto i bicicleta en calçada. Establir condicions específiques que promoguin l’ús de vehicles compartits.
  • Introduir una fiscalitat ambiental en la regulació de les places d’aparcament de la ciutat, que promogui els vehicles menys contaminants, els vehicles compartits, la bici i la moto elèctrica, i que gravi especialment els aparcaments en centres comercials.
  • Completar la fiscalitat ambiental sobre l’ús del vehicle privat, reclamant a l’Estat una modificació de l’IVTM, de l’impost de matriculació, de l’IVA i de l’impost d’hidrocarburs perquè gravin els vehicles privats contaminants, i promoguin bonificacions per als menys contaminants, aconseguint al mateix temps recursos per finançar el transport públic.
Eix
Habitable
Tema
Mobilitat