Promoure el valor d'espai públic que té el patrimoni cultural

El concepte de patrimoni constitueix una forma d’expressió més de l’espai públic. Els seus valors es basen en l’interès públic que li atorguen els ciutadans, independentment de la seva propietat, sigui pública o privada. El patrimoni cultural és, en totes les seves variants tangibles o intangibles, una creació de la ciutadania sostinguda per un codi jurídic i unes polítiques urbanístiques acordades. Igual com l’espai públic, el patrimoni és un territori de conflictes de forma permanent, la resolució dels quals és la que acaba determinant allò que desapareix i allò que es conserva, i per tant l’evolució d’una ciutat o un territori i la declinació del seu futur.

  • Defensar el paper del patrimoni com a element estructural en les intervencions a l’espai públic i viceversa. En les polítiques urbanístiques i territorials, el patrimoni és un valor determinant en la configuració de l’espai públic. És una de les poques excepcions de la Directiva Bolkenstein que permet regular les activitats en el lliure mercat. A l’empara de declaracions patrimonials poden aplicar-se plans d’usos, polítiques fiscals i inversions públiques en rehabilitació d’àrees urbanes.
  • Proposar la creació d’una autoritat en aquesta matèria, com ara un Institut del Patrimoni Cultural i una figura comissionada Patrimoni que depengui de manera tranversal de Cultura i Urbanisme. Dotar-se d’una oficina de gestió, inspecció i disciplina urbanística que tingui la capacitat d’oferir els serveis necessaris per conduir tota la política de promoció i preservació, en sintonia amb altres experiències europees.
  • Defensar canvis legislatius destinats a retornar la Llei del patrimoni cultural català a una posició jeràrquica de rang superior als interessos urbanístics i especulatius. Es tracta de pacificar els conflictes de patrimoni i d’evitar que les plusvàlues generades per les inversions públiques o les decisions de la ciutadania d’una declaració de patrimoni cultural, puguin ser recuperades íntegrament pels interessos especulatius privats.
Eix
Habitable
Tema
Patrimoni
Cultura
Urbanisme i Espai Urbà