Promoure l’acció comunitària per a l’enfortiment i l’apoderament ciutadà

L’any 2018 es va aprovar el Pla Municipal d’Acció Comunitària vigent per als 4 anys vinents. Des del moment en què Barcelona en Comú va arribar a l’Ajuntament es va tenir clar que l’acció comunitària havia de ser un element transversal de les diferents polítiques públiques, i que s’havia d’apostar per una concepció de l’acció comunitària com a instrument de canvi d’algunes polítiques municipals amb un component d’activació i enfortiment polític de la societat. La política d’acció comunitària vol respondre a un triple objectiu: l’enfortiment de la comunitat, la millora de les condicions de vida i la inclusió i cohesió socials democràtiques. Per aquests motius proposem:

  • Incorporar la dimensió comunitària als serveis públics: més educació comunitària, més salut comunitària, més serveis socials comunitaris.
  • Crear un servei municipal d’organitzadores comunitàries per potenciar la dimensió comunitària dels serveis als barris: escoles, centres de salut, equipaments, etc.
  • Donar suport a iniciatives comunitàries sorgides als barris: subvencions, patrimoni ciutadà.
  • Apropar i obrir els equipaments de proximitat al seu entorn, per tal que esdevinguin motors d’acció i projectes comunitaris als barris.
  • Procurar l’accés a recursos i la millora de condicions de vida a través d’economies comunitàries, solidàries i cooperatives.
Eix
Justa
Tema
Acció Comunitària
Participació i Transparència