Propiciar la participació dels col·lectius diversos i les seves manifestacions culturals

Propiciar un marc efectiu on la participació dels col·lectius diversos, així com les manifestacions culturals, en sentit ampli, d’aquests col·lectius puguin desenvolupar-se de forma integral a la ciutat, treballant per tal de superar desigualtats i asimetries en l’exercici dels seus drets. Per això:

  • Impulsar la representació i la participació diversa en els diferents àmbits de decisions municipals (òrgans consultius, consells de barri, subvencions...). Entenem aquesta participació com a mecanisme de construcció de democràcia activa, que ha de reflectir la diversitat existent a la ciutat, no només amb presència de persones d’origen divers, sinó també amb la inclusió de la diversitat en els mecanismes participatius.
  • Vetllar pels drets culturals dels veïns i veïnes de diferents contextos culturals i donar suport al treball de les entitats i plataformes ciutadanes que treballin aquesta línia, amb l’objectiu d’assumir i desenvolupar actuacions en matèria de drets culturals, tal com es formulen a la Declaració de Friburg.
  • Treballar amb el suport dels diferents agents, associacions i sectors implicats, per un concepte de cultura popular que reconegui la diversitat cultural i faci del diàleg intercultural una prioritat.
  • Apostar per una educació intercultural a les escoles i instituts de la ciutat. Aquest és un sector clau on s’ha de tenir una particular incidència. L’escola és un reflex d’aquesta societat tan diversa en què vivim actualment, i és també on es reprodueixin les mateixes situacions de discriminació.
  • Incidir de forma específica en els espais de salut: la interculturalitat esdevé una metodologia que es complementa amb un abordatge integral de la salut, que requereix ampliar els serveis de salut per incorporar nous actius de salut familiar i comunitària.
Eix
Oberta
Tema
Interculturalitat
Migracions i Refugi
DDHH i Drets de la Ciutadania
Participació i Transparència