Prosseguir en la construcció de la cultura antifeixista i popular, i, consolidar estratègies per a la visibilització de la memòria democràtica ciutadana donant protagonisme als barris

Barcelona ha estat, i és, escenari central d’esdeveniments, conflictes i lluites socials importants en la història, no només de Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol i d’Europa. El moviment obrer i l’antifeixisme han viscut a la ciutat alguns dels seus moments centrals, i constitueixen un patrimoni ètic, polític i cultural de la ciutadania. L’ús d’aquest passat, viscut o transmès, genera memòries múltiples, entre elles les que procedeixen de tradicions culturals, i lluites polítiques i socials basades en els valors de la democràcia i la igualtat, tot constituint un llegat molt valuós per a l’exercici de la democràcia contemporània.

La política de memòria és un dret civil de la ciutadania de construir la imatge del passat com a part fonamental de la seva identitat, l’exercici del qual s’ha de protegir i impulsar. Des de les institucions, però sempre de la mà de les associacions i entitats, la nostra prioritat és recuperar, mantenir i difondre els fenòmens memorials contemporanis, que constitueixen el patrimoni ètic de la ciutadania en el seu esforç per obtenir cotes més grans de drets i d’igualtat, i potenciar la cultura democràtica. Entenem que s’ha d’incidir especialment en difondre i fer públics, tot garantint la seva transmissió, aquells fenòmens memorials que fan referència als episodis i moviments que han contribuït a la construcció de la Barcelona democràtica i popular des dels barris. Ciutadanes i ciutadans són protagonistes, dipositaris i hereus legítims d’aquest passat en totes les seves formes i expressions, de la història que han viscut i de la memòria que els ha estat transmesa.

  • Emprendre accions contra la impunitat a l’espai públic com ara la retirada de la simbologia franquista, els canvis de nom de carrers o la dignificació dels espais de repressió com a espais de memòria.
  • Celebrar, promoure, reconèixer i acompanyar els barris i els seus moviments en la construcció de la memòria democràtica.
  • Senyalitzar en l’espai públic els llocs relatius a la memòria democràtica i popular.
  • Impulsar l’espai públic per preservar la diversitat de la memòria col·lectiva, incidint en particular en els col·lectius més oblidats.
  • Continuar la tasca de Nomenclàtor amb la potenciació dels noms de dona i de les diferents cultures que formen part del passat i present de la ciutat.
  • Prosseguir i potenciar la política patrimonial de ciutat.
Eix
Oberta
Tema
Memòria Històrica
Cultura