Protegir els barris de la gentrificació i l’especulació

Lluitem contra la gentrificació i els abusos del mercat immobiliari, protegim el veïnat i el comerç de proximitat, garantim el bon ús de l’habitatge, oferim alternatives justes als productes dels especuladors i  recuperem espais per a la vida quotidiana.

Si perdem les veïnes, la resta de les polítiques perden sentit.

En el període 2015-2019, hem impulsat el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, el pla més ambiciós que mai ha tingut la ciutat per tal de millorar l’accés de les barcelonines a l’habitatge i que ja ha suposat posar en marxa 72 promocions i més de 4.600 nous habitatges, i adquirir 750 nous habitatges, a banda d’impulsar mesures innovadores de corresponsabilització del sector privat, com ara la destinació a habitatge protegit del 30% dels habitatges en tots els nous edificis i rehabilitacions integrals.

Hem de seguir avançant en la lluita contra l’expulsió del veïnat i els abusos del mercat immobiliari, protegint el veïnat i el comerç de proximitat, com també garantint el bon ús de l’habitatge, i ho volem fer de la mà dels barris i de les seves veïnes. Impulsarem plans coproduïts amb el veïnat per tal que l’habitatge assequible sigui present a tots els barris de la ciutat.

  • Fer que més habitatges siguin llars: modifiquem el planejament per protegir l’ús d’habitatge principal i evitar que es converteixi en segones residències, allotjaments turístics o usos terciaris als barris més tensionats. I baixem oficines i terciari cap a entresòls i baixos comercials. Promoure el canvi a ús residencial d’edificis sencers d’oficines, aparcaments, i d’usos industrials.
  • Multiplicar l’habitatge protegit: consolidarem la mesura del 30% d’habitatge protegit a les noves promocions de barris tensionats i la farem créixer fins al 50%, i impulsarem la conversió de baixos comercials en habitatges assequibles a determinats carrers sense activitat comercial de forma consensuada amb el veïnat i millorant la urbanització del carrer.
  • Omplir els buits de la ciutat construïda: desplegarem territorialment de forma consensuada amb el veïnat plans d’habitatge que recullin les oportunitats per implementar nous habitatges assequibles (solars, APROP i ATRI, cohousing a interiors d’illa, etc.) als diferents barris, i dedicarem les grans remuntes per a HPO dins de l’edificabilitat existent. Impulsar el registre de solars, edificis buits i finques que no esgoten la seva edificabilitat per multiplicar les oportunitats de fer habitatge assequible a tots els barris. Impulsar densificar amb habitatge assequible alguns teixits, com el 22@, d’acord amb el veïnat de cada barri. Modificar la densitat urbanística d’habitatges dins de la mateixa edificabilitat sempre que els nous habitatges siguin habitatges protegits. Ampliar el sòl residencial: analitzarem i impulsarem oportunitats de canvi d’ús o de transformació en teixit d’altres usos (industrial, oficines, aparcament en alçada).
Eix
Habitable
Tema
Habitatge
DDHH i Drets de la Ciutadania