Un cos de Guàrdia Urbana més modern i centrat en la proximitat

En els últims quatre anys, l’actuació de la Guàrdia Urbana ha estat guiada pels principis de proximitat, territori i transparència. Això ha implicat un canvi organitzatiu estructural i de procediments, així com del sistema de formació. Aquests canvis van ser plantejats pel Pla Local de Seguretat i Prevenció i el Pla Director 2016-2019, que es va fer amb la participació dels agents del cos. Ara s’ha de consolidar el camí iniciat, tot i fer millores estructurals i tecnològiques per afrontar les múltiples tasques i demandes que té cada dia la Guàrdia Urbana.

El cos de la Guàrdia Urbana també requereix un nou dimensionament actualment impossibilitat per la Llei d’estabilitat pressupostària. Cal seguir exigint a l’Estat aquesta possibilitat d’ampliació, així com generar mesures organitzatives que permetin utilitzar millor els recursos. També cal continuar treballant per incrementar el 12% de dones que actualment integren el cos i garantir condicions d’accés i de promoció sense biaix de gènere.

  • Consolidar el model de policia de barri, amb una gestió orientada al territori i la transversalitat en la gestió de problemes, i també millorar les eines de gestió alternativa de conflictes.
  • Continuar la millora i la incorporació d’instruments tecnològics per incrementar l’eficiència de la feina policial, millorar les respostes, augmentar la transparència i millorar la comunicació entre la ciutadania i la Guàrdia Urbana. Millorar la gestió centralitzada de dades amb àrees i recursos específics.
  • Desenvolupar accions positives per incrementar la representativitat de la diversitat de gènere i d’origen en la Guàrdia Urbana. Garantir condicions d’accés i de promoció sense biaix de gènere.
  • Millorar l’ús dels recursos incorporant personal administratiu per a llocs de treball que poden desenvolupar-se per personal no policial.
  • Requerir a l’Estat la possibilitat d’ampliar plantilla per arribar a un dimensionament adequat del cos. Mentre no es pugui, impulsar mesures com els interins de temporada per tal de reduir el dèficit.
  • Construir les noves comissaries de Sarrià i Sant Andreu.
Eix
Oberta
Tema
Convivència i Seguretat