Un programa per a la qualitat democràtica, per a una ciutadania activa

La ciutat democràtica es fonamenta en una ciutadania activa en tot allò relacionat amb el seu entorn proper (família, barri, serveis de proximitat...) i el funcionament general de la ciutat (polítiques i actuacions que afecten a tothom). Cal desplegar i adequar constantment eines per afavorir que la ciutadania actuï com a motor de les actuacions municipals, segueixi i controli el funcionament dels serveis, col·labori en la coproducció de polítiques i serveis, sigui partícip de la gestió dels béns comuns i pugui decidir directament. En aquest sentit, la iniciativa ciutadana és un mecanisme clau per a l’apoderament ciutadà en el trasllat d’aspiracions col·lectives a l’espai institucional. Per això caldrà:

  • Promoure les multiconsultes un cop a l’any. Creació d’un programa de suport per a l’impuls i promoció de les iniciatives ciutadanes, enteses com a mecanisme ciutadà d’intervenció en l’acció de govern.
  • Extensió i creixement del projecte Decidim: implementació de la signatura digital i fer efectiu el vot electrònic, facilitar la incorporació de tots els canals de participació en la plataforma digital. Estendre el Decidim com un model de servei públic a entitats i institucions. Convertir el Decidim en la xarxa social i política de referència en la ciutat de Barcelona.
  • Desplegar un sistema de pressupostos participatius al Pla d’inversions del mandat. Pressupostos participatius a escala de ciutat, districte, i barri, connectant el procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Actuacions Municipals amb el Pla d’Inversions Municipals.
  • Implementar el model de col·laboració publicocomunitària per assolir una gestió ciutadana dels béns i serveis públics (programa Patrimoni Ciutadà).
  • Ampliar la coproducció de polítiques amb entitats i comunitats al conjunt d’àrees de l’Ajuntament, territorialitzant l’acord ciutadà per garantir el treball en xarxa entre Ajuntament i entitats, així com enfortir l’acció comunitària.
  • Elecció directa de consellers i conselleres als districtes. Continuar amb la feina engegada per tal de facilitar l’elecció directa de consellers i conselleres als barris i districtes, sense la necessitat que estiguin adscrits a un partit polític.
  • Reforçar els canals de participació als barris per assegurar la proximitat en la participació i fer efectiva la participació dels veïns i veïnes en les polítiques, també les de ciutat.
Eix
Oberta
Tema
Participació i Transparència
DDHH i Drets de la Ciutadania