Un Sistema educatiu democràtic i participatiu

Per tirar endavant els projectes educatius dels centres i promoure l’educació a totes les etapes de la vida, és bàsic que la participació de tota la comunitat educativa sigui real i efectiva. Tenim una ciutat pionera explorant les possibilitats educatives, que lidera el moviment de Ciutats Educadores, amb iniciatives consolidades com el Consell d’Innovació Pedagògica; una ciutat que reivindica i assumeix competències especials amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Cal potenciar encara més espais de participació, debat, reflexió i col·laboració entre diferents agents educatius i culturals dels diferents barris de la ciutat amb els centres de tots els nivells educatius per acabar incidint en el Projecte Educatiu de Ciutat.

En el darrer mandat s’ha potenciat el paper dels consells escolars de ciutat i els dels districtes amb una nova normativa, i hem constituït el nou Consell Assessor Municipal d’Universitats, el CAMU, que ens ha de servir per passar de ser una ciutat amb universitats a una ciutat universitària. Per això proposem:

  • Incentivar la creació d’espais i mecanismes de participació i de governança de l’alumnat dels centres com a part dels processos d’aprenentatge i de construcció democràtica.
  • Potenciar els consells escolars de centre i fomentar la creació comissions mixtes en les quals participi tota la comunitat educativa.
  • Potenciar el paper del Consell Escolar Municipal de Barcelona com a espai de participació del conjunt de la comunitat educativa, així com els consells escolars de districte.
  • Reforçar les entitats d’associacionisme educatiu de base voluntària, com a eina de construcció de comunitat i donar suport a les associacions de famílies perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles a tots els infants i adolescents.
  • Millorar la participació de l’Ajuntament a la vida universitària de la ciutat a través del CAMU i dels consells socials de les diferents universitats per tal d’involucrar tant l’alumnat com el professorat i altres professionals. Facilitar la difusió de la seva pròpia activitat a la resta de la ciutadania (continuació de la proposta “Barcelona i universitat: un objectiu comú”).
Eix
Justa
Tema
Educació
Participació i Transparència