Una administració intel·ligent al servei de les polítiques de canvi

Per poder implementar polítiques de canvi innovadores, cal canviar l’actual model de gestió municipal, millorant la gestió pública en la seva organització i serveis.

  • Millorar i estendre el sistema d’informació i atenció ciutadana orientant-lo a satisfer les necessitats de la ciutadania amb el mínim temps d’espera possible i la màxima qualitat en les respostes .
  • Respondre ràpidament i amb qualitat a les peticions, queixes o reclamacions sobre el funcionament dels serveis (IRIS).
  • Facilitar la participació del personal municipal en els processos de debat de les actuacions municipals.
  • Definir criteris objectius per al sistema de provisió de llocs directius —gerencials, eventuals i de confiança— a fi d’assegurar perfils amb coneixements i capacitats adients a les funcions a desenvolupar.
  • Crear una oficina d’innovació organitzativa des d’on elaborar propostes per treballar de forma transversal, que promoguin la col·laboració interdireccions i àrees, que implementin experiències pilot en direccions i departaments basats en estructures organitzatives horitzontals, que promoguin la intel·ligència col·lectiva, i que fomentin el treball per projectes (PMO).
  • Crear equips multidisciplinaris i treballar col·laborativament entre els diferents rols i àmbits.
  • Promoure processos de gestió i transmissió del coneixement, tant interns com externs, per garantir la qualitat dels serveis públics.
Eix
Oberta
Tema
Bon Govern
Participació i Transparència